QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT
QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÓA CHẤT

Nội dung nhãn hóa chất được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, theo đó:

Việc ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8. Nhãn hóa chất bao gồm các nội dung sau:

- Tên hóa chất;

- Mã nhận dạng hóa chất (nếu có);

- Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có);

- Biện pháp phòng ngừa (nếu có);

- Định lượng;

- Thành phần hoặc thành phần định lượng;

- Ngày sản xuất;

- Hạn sử dụng (nếu có);

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất;

- Xuất xứ hóa chất;

- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Facebook
backtop